LOgog

ANBI stichting

Stichting Patricia Goduto

ANBI beleidsplan 2022

Zakelijke gegevens

Naam: Stichting Patricia Goduto
Vestigingsadres: Raadhuisstraat 104 1961GH Heemskerk
E-mail: info@patriciagoduto.nl
Bankrekening: NL28 INGB 0675 5632 91 t.n.v. Stichting Patricia Goduto
KVK: 85628700
RSN: 863689097

 

 

Inhoud

 1. Reden van oprichting. 2
 2. Organisatiestructuur 3

2.1        Missie & Doelstelling. 4

2.0 De werkwijze. 4

2.1 Kernwaarden. 4

2.2        Werkzaamheden. 5

2.3        Aanpak. 5

3.0Projecten. 5

3.1 Projectcriteria. 6

5.0 Financiën. 6

5.1 Overeenkomsten. 6

5.2 Financieel beleid uitgangspunten. 7

5.3 Inkomsten. 7

5.4 Begroting en budgetbewaking. 7

5.5 Vermogensbesteding. 7

5.6 Financiële verantwoording. 8

6.0 Bijlage(n) 8

 

1.     Reden van oprichting

 

Stichting Patricia Goduto is opgericht door Patricia Goduto. De stichting draagt het gedachtegoed van Patricia Goduto uit. Namelijk:

 

 

Wie is Patricia Goduto? En wat is haar gedachtegoed? Zij is klassiek geschoold in zang en heeft een opleiding gevolgd in muziektheater. Ze heeft gewerkt in de muziektheaterbranche en in grote en bekende musicals mogen spelen. Vervolgens is zij psychisch zeer ernstig ziek geworden. Volgens de artsen was Patricia psychiatrisch ongeneselijk ziek verklaard. Men zag en behandelde haar als een chronisch psychiatrisch patiënt die nooit zelfstandig zou kunnen wonen. Na een periode van maar liefst acht jaar gesloten opnames is zij doormiddel van een lange pijnlijke weg hersteld. Nu maakt zij als solist autobiografisch muziektheater over haar levenservaring.

 

Het doel van de stichting is:

Stichting Patricia Goduto tracht taboes op psychische kwetsbaarheden te doorbreken en mensen te inspireren om hun hart te volgen. De stichting organiseert daarvoor zelfstandig (muziek)theater maar ook in samenwerking met andere stichtingen en of geestelijke gezondheidszorginstellingen, gemeenten of onderwijsinstellingen. De voorstellingen zijn van professionele kwaliteit, hebben een sociaalmaatschappelijk thema, zijn (auto)biografisch en dragen bij aan bevordering van het welzijn en de stigmatisering van psychische kwetsbaarheden.

 

 

 

2.     Organisatiestructuur

 

 1. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd. En Stichting Patricia Goduto volgt de Governance code cultuur, de Code Diversiteit & inclusie en de Fair Practice Code.

Stichting Patricia Goduto kent een bestuur bestaande uit 3 natuurlijke personen. (Her) benoeming, en aftreden geschiet volgens statuten Stichting Patricia Goduto artikel 5.

 1. Vaste Vrijwilligers

De oprichters Barry Geugjes en Patricia Goduto zijn actief. Zij verrichten de dagelijkse werkzaamheden van de stichting. Bestaande uit kantoorwerkzaamheden, voorbereidende werkzaamheden en uitvoerende werkzaamheden.

 

Bestuurlijke werkzaamheden deze zijn onbezoldigd

 1. mevrouw Patricia Goduto, voornoemd, als voorzitter;
  De voorzitter is het gezicht van de stichting. De rol omhelst voornamelijk de dagelijkse leiding van het bestuur. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

De leiding nemen bij vergaderingen

De verschillende bestuurstaken coördineren

Optreden als het gezicht van de stichting voor de buitenwereld (congressen e.d.)

De uitvoering van de bestuurstaken controleren

 

 1. de heer Barry Geugjes, voornoemd, als penningmeester;

Taken van de penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken voor de stichting. Hij of zij beheert het geld en voert onder andere de volgende taken uit:

Bijhouden van het kasboek

Verrichten van betalingen

Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting

Het financieel jaarverslag opstellen

De begroting opstellen

 

 1. de heer Jan Cornelis Uitentuis, voornoemd, als secretaris;

Taken van de secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur. Hij of zij documenteert het handelen van het bestuur en zorgt voor de schriftelijke communicatie naar de buitenwereld. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

De ingekomen stukken archiveren

Notuleren bij vergaderingen

Brieven en (pers)berichten schrijven voor de stichting

 

De te verrichten werkzaamheden van de stichting

De werkzaamheden om een muziektheatershow op de planken te krijgen zijn zeer divers.
Het begint met het schrijven van een script en laten arrangeren van geschikte muziek.
Veel oefenen in de studio met de geschikte muziek en het script eigen maken.

 

Marketing
Wij benaderen zoveel mogelijk bedrijven die in relatie staan tot onze doelstelling met een kortingsactie.
Wij houden onze website zo goed mogelijk bij en plaatsen daar film en beeldmateriaal.
Op Facebook en Instgram hebben wij een betaald account, dit wordt beheerd door een externe partij.

We versturen zeer regelmatig persberichten om in de media te komen.

We trachten om in samenwerking te komen met bekende artiesten voor meer publiciteit.

Mond op mond reclame

Posters en flyers.

 

Organisatorisch
Wij versturen e-mail, onderhouden contact met bestuursleden en organisaties en trachten de ICT faciliteiten kwalitatief op orde te houden.

Daarnaast is er voor een optreden behoorlijk wat organisatorisch werk te verrichten. Denk aan vervoer, decor, contact theater en technici, uitschrijven dagschema, kaarten scannen, en afbreken. En vervolgens in gesprek gaan met de bezoekers.

 

2.1 Missie & Doelstelling

 

 • Het leveren van een bijdrage aan de bewustwording en destigmatisering van psychische kwetsbaarheden middels muziektheater; /
 • De bevordering van cultuur waaronder begrepen, muziektheater
 • Bevordering van cultuur waaronder begrepen, muziektheater en concerten in de ruimste zin van het woord
 • Het faciliteren van een culturele organisatie waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen deelnemen

En voorts al hetgeen in de ruimte zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het produceren en uitvoeren van (muziek) theater, productieopdrachten en of uitvoeringen en concerten met sociaal maatschappelijke thema’s.
 • De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

2.0 De werkwijze

 

De kracht van de stichting Patricia Goduto zit ‘m vooral in de authenticiteit waarmee de producties en uitvoeringen samengaan. Er wordt tijdens de theaterproducties verbinding gelegd met de theaterbezoekers middels scenes en zang. Er wordt middels zang voelbaar gemaakt welke thema’s Patricia heeft doorleeft wat niet is uit te drukken middels spraak. De maatschappelijke thema’s zorgen ervoor dat taboe en stigma doorbroken worden en zorgen voor een andere kijk naar specifiek thema´s als psychiatrie en verslaving. Ook staat stichting Patricia Goduto ervoor open om samen te werken met andere stichtingen / organisaties om zo middels muziektheater een taboe doorbrekende samenwerking te realiseren.  Stichting Patricia Goduto werkt met vrijwilligers die een affiniteit hebben met psychische kwetsbaarheden.

 

 

2.1 Kernwaarden

 

De belangrijkste kernwaarden zijn;

 • Betrokkenheid: de bestuurders en vrijwilligers hebben vanuit hun affiniteit met een psychische kwetsbaarheid betrokkenheid met de doelstelling van de stichting en onderschrijven deze. De stichting gaat verbinding aan met sociaal maatschappelijke instellingen en of stichtingen en tracht daarmee haar doelstelling beter te bereiken
 • Transparantie: we hechten waarde aan openlijke communicatie naar onze donateurs, subsidieverstrekkers en fondsen over ons bestedingsbeleid. Ook streven wij ernaar om de overhead zo laag mogelijk te houden
 • Authenticiteit: de stichting streeft ernaar om op alle niveau authenticiteit te borgen. Zowel persoonlijk als in je mag zijn wie je bent als op projectbasis als wel in het groter perspectief.

De stichting heeft geen winstoogmerk

2.2 Werkzaamheden

 

Stichting Patricia Goduto neemt in ogenschouw de beschreven doelstellingen en;

 1. tracht doormiddel van het steunen van auteurs en componisten het gehele jaar door nieuw theatermateriaal te ontwikkelen.
 2. Produceert voorstellingen en voert deze uit.
 3. De voorstellingen trachten een zo groot mogelijk bereik te sorteren.

 

Wij werken het gehele jaar door om geld op te halen voor de projecten. Dit doen wij door:

 • Fondsenwerving: wij houden contact met fondsen en stichtingen en zoeken naar samenwerkingsverbanden. Wij schrijven fondsen aan om subsidies te verkrijgen voor de projecten van de stichting
 • Donateur: wij verbinden ons met donateurs die de doelstelling ondersteunen. Wij zijn zoekende naar een vorm
 • Activiteiten: Periodiek gedurende het jaar organiseren wij kleinschalige activiteiten om de stichting op de kaart te zetten en nieuwe donateurs te werven.

2.3 Aanpak

 

Een theaterproductie brengt mensen samen en brengt hen met elkaar in gesprek, brengt plezier en betrokkenheid. Naast zangers en acteurs, spelen vele anderen een grote rol bij een theaterproductie; denk aan de pianist mensen voor de techniek, voor het decor. In al deze facetten brengt Stichting Patricia Goduto spelers, liefhebbers, studenten en professionals in een juiste ‘mix’ samen, om zodoende de doorontwikkeling en productie van nieuwe stukken met een hoge kwaliteit te kunnen realiseren tegen een haalbaar budget. De stichting produceert in eigen beheer maar werkt waar mogelijk samen met opleidingsinstituten, theater gezelschappen, vrijwilligers en professionals in de theaterbranche als ook in ondersteunende branches (bijvoorbeeld marketing & communicatie). We maken zodoende optimaal gebruik van bestaande infrastructuur en wenden deze aan voor de totstandkoming van nieuwe producties. Wij werken zoveel mogelijk met mensen met een affiniteit voor het hebben van een psychische kwetsbaarheid.

 

 

 

 

 

3.0 Projecten

 

2021 Code Rood – Actief
Een indrukwekkende, inspirerende en bovenal betoverende muziektheatervoorstelling waarin zangeres en theatermaakster Patricia Goduto het publiek meeneemt in haar worsteling met angst, psychose en verslaving.

 

Beschrijving van muziektheatervoorstelling Code Rood

Voor iedere gil een pil. Zo begon haar gebruik van de verslavende kalmeringsmiddelen. Wat Patricia niet in de gaten heeft is dat zij hier langzaam maar zeker aan verslaafd raakt en dit al achttien jaar. Medicatie is niet het enige waar zij afhankelijk van is geraakt. Haar verslaving loopt uit de hand. En wanneer zij van de één op de andere dag ook nog in een psychose terecht komt wordt zij anderhalf jaar overspoeld door intense angsten en pure waanzin.

Haar liefde voor theater en haar werk als zangeres worden een gesloten boek en haar leven draait enkel nog om middelen en haar psychose Code Rood. Op een zekere dag ontmoet zij een bijzondere man die het gesloten boek van de liefde weer weet te openen.

Wees getuige hoe zij haar weg naar het theater en haar grote liefde uiteindelijk weer vindt. Een verhaal over angst versus liefde waarin Patricia zingt en vertelt over haar Code Rood.

 • 2022 Code Rood 2.0 – Op de planning

3.1 Projectcriteria

 

Stichting Patricia Goduto bepaald halfjaarlijks welke projecten opgestart worden en financieel ondersteund.

 

Verplicht;

 • Aanwezigheid van een gedegen projectplan en begroting
 • Project moet in staat zijn tussentijds en eindverantwoording te leveren voor de hoeveelheid bereikte mensen en financiële balans.
 • De projecten zijn artistiek van professionele kwaliteit.
 • Onderschrijven de doelstellingen van de stichting

 

Gewenst

 • Goede evaluatie vrijwilligers werkzaam bij het project
 • Goede samenwerking tussen alle betrokken partijen

 

5.0 Financiën

5.1 Overeenkomsten

 

Tijdens onze projecten zullen wij gebruik maken van overeenkomsten. Dit geldt zowel voor de betaalde als niet-betaalde krachten. Aan bepaalde niet-betaalde projectleden  bijvoorbeeld technici kan een deelnemersbijdrage worden gevraagd. Maar ook voor overige betrokkenen worden (niet financiële) afspraken gemaakt in de overeenkomst omdat deelname aan het project weliswaar vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. We kunnen zo iedereen die is betrokken aanspreken op zijn of haar verantwoordelijkheden.

 

 

 

5.2 Financieel beleid uitgangspunten

 

 • Het vermogen en de inkomsten / uitgaven van de stichting staan geheel ten dienste aan onze doelstellingen. Wij streven er naar om onze onkosten en overhead te beperken tot slechts het hoog nodige; – Voor onze inkomsten en uitgaven leggen wij verantwoording af
  • Bestuursleden ontvangen voor hun aanwezigheid tijdens bijeenkomsten in het kader van vergaderingen en werkzaamheden van de stichting een vrijwilligersvergoeding dan wel vacatiegelden die niet bovenmatig zijn.
 • Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen;
 • Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen;
 • Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken.

5.3 De wijze van werving van inkomsten

 

De inkomstenbronnen van de stichting bestaan uit opbrengsten (gerelateerd aan) kaartverkoop, deelnemersbijdragen, subsidies, sponsoring (in natura), crowdfunding en donaties.

 

De laatste maanden krijgt de stichting steeds vaker betaalde opdrachten. De opdrachten bestaan grotendeels uit het uitvoeren van een beknopte versie van de Thesatershow Code Rood.

 

SUBSIDIES

Dit jaar zijn is de Stichting begonnen met een mooie gift van Social Run, Daarnaast heeft de gemeente Castricum tot tweemaal toe een bijdrage geleverd aan Code Rood.

De GGZ instelling Parnassia groep heeft een bijdrage geleverd aan de voorstelling Code Rood.

 

5.4 Begroting en budgetbewaking

 

Voor een project start, maken we een begroting. Op deze manier kunnen we zien hoeveel geld er nodig is om het project te kunnen realiseren en kunnen we bepalen hoe hoog de uitkoopsom of de prijzen van eventuele toegangskaarten moeten zijn. Wanneer we eenmaal weten welk bedrag we tot onze beschikking hebben, maken we een definitieve projectbegroting waarin we precies berekenen wat alles kost en hoe we het budget over de verschillende kostenposten verdelen. De penningmeester maakt de (jaar)begroting en cashflowprojecties. Voor de budgetbewaking is de projectbegroting altijd het uitgangspunt. Deze wordt tussentijds bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht.

 

 

 

5.5 Vermogensbesteding

 

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. Na aftrek van kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan totdat een nieuw project zich aandient. Daar er geen personeel in dienst is van de stichting, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.

Na opheffing van stichting Patricia Goduto zal overgebleven vermogen worden besteed aan instelling met gelijksoortige doelstelling en ANBI status.

5.6 Financiële verantwoording

 

Stichting Patricia Goduto houdt een transparante boekhouding bij van inkomsten en uitgaven, inclusief rekeningen en betalingsbewijzen. Alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, zal het bestuur deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen registeraccountant of andere deskundige. Aan het eind van elk boekjaar is de resultatenrekening beschikbaar voor de belastingdienst, Kamer van Koophandel, donateurs en fondsenorganisaties. De resultatenrekening zal tevens gepubliceerd worden op de website van de Stichting. Aan fondsenorganisaties zal, afhankelijk van hun voorwaarden, inzage worden gegeven in de wijze van besteding van het geld.

5.7 Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

 

De stichting heeft één ING bankrekening. Met deze bankrekening worden alle vaste lasten betaald.

De kosten van de Theaters, huur studio en ICT kosten.

De pas is in het beheer van alle bestuursleden, zij hebben gezamenlijk inzage in de in en uitgave.

Tot op heden is zo dat er geen geld wordt overgehouden aan de optredens.
Mocht de stichting zover zijn dat er door  subsidies, inkomsten uit concerten of giften meer geld op de lopende rekening staan dan nodig.

Dan zal dit op de gekoppelde spaar rekening worden gezet. Daarbij zal in het beleidsplan worden beschreven wat de bedoeling is van dat geld.

6.0 Bijlage(n)

 

Begroting 2022 bijlage

 

Op zeer korte termijn zullen de cijfers bekend worden gemaakt.